Cộng Đồng Golf Việt Nam

Luật golf song ngữ phiên bản 2015 P10

0 510
Luật 20: Nhấc bóng, Thả bóng và Đặt bóng; Chơi ở chỗ sai

20-1. Nhấc bóng và Mác bóng

Theo Luật người chơi, bạn chơi của anh ta hay người được người chơi ủy quyền có thể được nhấc bóng. Trong bất ký trường hợp nào như thế, người chơi đều phải chịu trách nhiệm nếu có vi phạm Luật.

Cần mác trước khi nhấc bóng theo Luật khi có yêu cầu đặt lại. Nếu không mác, người chơi phải chịu phạt một gậy và cần đặt lại bóng. Nếu không đặt lại, người chơi chịu phạt chung cho vi phạm Luật này nhưng không có thêm hình phạt bổ sung theo Luật 20-1.

Nếu trái bóng hoặc cái mác bóng vô tình bị di chuyển khi nhấc bóng theo Luật hay mác vị trí của nó, trái bóng và cái mác bóng cần được đặt lại. Không có phạt nếu, sự dịch chuyển của bóng hay cái mác bóng là trực tiếp do hành động mác vị trí hay nhấc bóng. Nếu khác, người chơi chịu phạt một gậy theo Luật này hoặc Luật 18-2a.

Loại trừ: Nếu người chơi chịu phạt do tuân thủ sai theo Luật 5-3 hay 12-2, thì sẽ không có thêm hình thứ phạt bổ sung nào theo Luật 20-1.

Ghi chú: Có thểmácbóng bởi cái mác, đồng xu nhỏ hay vật tương tự sát ngay sau trái bóng. Nếu cái mác bóng cản trở cuộc chơi, tư thế hay cú đánh của người chơi khác, cần đặt sang một phía cách một hay vài chiều dài đầu gậy.

20-2. Thả và Thả lại 

a. Bởi Ai và Như thế nào 

Một trái bóng được thả theo Luật này cần được thả bởi chính người chơi. Anh ta cần đứng thẳng, giữ trái bóng ngang chiều cao của vai và cách thêm chiều dài của tay và thả nó. Nếu trái bóng được thả bởi người khác hay bất kỳ cách nào khác và lỗi không được điều chỉnh như mô tả trong Luật 20-6, người chơi chịu phạt một gậy.

Nếu trái bóng, trong khi thả, chạm vào một ai hay thiết bị của người chơi nào đó trước khi hay sau khi nó chạm vào sân và trước khi nó dừng hẳn, trái bóng đó phải được thả lại mà không bị phạt. Không giới hạn số lần bóng được thả lại trong những trường hợp này.

(Hành động gây ảnh hưởng tới vị trí hay di chuyển bóng – xem Luật 1-2)

b. Thả Ở đâu 

Khi một trái bóng được thả gần nhất có thể so với một điểm nào đó, nó cần được thả không gần hố hơn điểm đó, nếu người chơi không biết chính xác định thì cần ước lượng.

Trái bóng khi được thả cần chạm trước tiên vào phần sân nơi Luật đang áp dụng, yêu cầu thả nó. Nếu không thả bóng như vậy, thì áp dụng Luật 20-6 và 20-7.

c. Thả lại Khi nào 

Cần phải thả lại, mà không bị phạt, nếu bóng:

(i) Lăn vào và dừng hẳn trong bẫy;

(ii) Lăn ra và dừng hẳn ngoài bẫy;

(iii) Lăn lên và dừng hẳn trên green;

(iv) Lăn và dừng hẳn ngoài biên (OB);

(v) Lăn và dừng hẳn tại vị trí mà vừa tiến hành giải thoát theo Luật 24-2b (vật cản không thể di dời), Luật 25-1 (điều kiện mặt sân không bình thường), Luật 25-3 (green khác) hay Local Rule (Luật 33-8a), hay lăn lại vào hố găm (pitch-mark) và được nhấc theo Luật 25-2 (bóng găm – embedded ball);

(vi) Lăn và dừng hẳn cách hơn hai gậy từ điểm bóng chạm mặt sân, hay

(vii) Lăn và dừng hẳn gần với hố hơn so với:

(a) vị trí ban đầu hoặc vị trí ước lượng (xem Luật 20-2b) trừ khi được cho phép bởi Luật, hay

(b) điểm giải thoát gần nhất hay khả năng giải thoát nhiều nhất có thể (Luật 24-2, 25-1 hay 25-3); hay

(c) điểm mà ở đó trái bóng ban đầu cắt lần cuối cùng với đường biên của bẫy nước hay bẫy nước bên (Luật 26-1).

Nếu trái bóng thả lại, bị lăn vào bất kỳ vị trí nào như được liệt kê ở trên, nó phải được đặt lại ở chỗ gần nhất có thể so với điểm mà nó đã chạm mặt sân lần đầu khi được thả lại.

Lưu ý 1: Nếu trái bóng khi thả hoặc thả lại dừng hẳn và sau đó bịdịch chuyển, nó phải được chơi ở vị trí hiện tại, trừ khi áp dụng được một điều khoản của Luật khác.

Lưu ý 2: Nếu trái bóng được thả lại hay đặt theo Luật này không có khả năng thu hồi ngay, trái bóng khác có thể được thay thế.

(Sử dụng khu thả bóng (drop-zone) – xem Phụ lục 1; Phần B; Mục 8);

20-3. Đặt và Đặt lại 

a. Bởi Ai và Ở đâu 

Một trái bóng được đặt theo Luật này phải được đặt bởi người chơi hoặc bạn chơi của anh ta.

Một trái bóng được đặt lại theo Luật này phải được đặt lại bởi bất kỳ ai, bao gồm:

(i) người nhấc hay di chuyển trái bóng,
(ii) người chơi, hay
(iii) bạn chơi của người chơi.

Trái bóng phải được đặt tại điểm nó bị nhấc lên hoặc chuyển đi. Nếu trái bóng được đặt hay được đặt lại bởi bất kỳ ai khác và lỗi không được chỉnh sửa như nêu trong Luật 20-6, người chơi chịu phạt một gậy. Trong bất kỳ trường hợp nào, người chơi phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm nào của Luậtxảy rado kết quả của việc đặt hay đặt lại bóng.

Nếu trái bóng hay cái mác bóng vô tình bị di chuyển trong quá trình đặt hoặc đặt lại bóng, nó cần được đặt lại. Không có phạt nếu, sự dịch chuyển của bóng hay cái mác bóng là trực tiếp do hành độngđặt hay đặt lại bóng hay việc bỏ cái mác bóng. Trái lại, người chơi chịu phạt một gậy theo Luật này hoặc Luật 18-2a hay 20-1.

Nếu trái bóng được đặt hay đặt lại vào vị trí khác với nơi nó đã được nhấc hoặc di chuyển và lỗi không được chỉnh sửa như nêu trong luật 20-6, người chơi chịu phạt chung, thua hố trong đấu trận (match play) hay hai gậy trong đấu gậy cho việc vi phạm Luật áp dụng.

b. Vị trí trái bóng được Đặt hay Đặt lại bị thay đổi

Nếu vị trí bóng nằm ban đầu được đặt hay đặt lại đã bị thay đổi:

(i) Ngoại trừ khi trong bẫy, trái bóng cần được đặt tại vị trí gần nhất, giống nhất so với vị trí ban đầu, trong khoảng cách không quá một cán gậy từ vị trí ban đầu, không gần hố hơn và không nằm trong bẫy;

(ii) Trong bẫy nước, trái bóng cần được đặt tương tự với Điểm (i) ở trên, ngoại trừ việcvẫn cần phải đặt trái bóng trong bẫy nước;

(iii) Trong bẫy cát, vị trí ban đầu cần được tạo lại ở nơi gần nhất có thể và trái bóng cần đặt vào vị trí như đã nằm..

Chi chú: Nếu vị trí nằm ban đầu của trái bóng cần phải đặt hay đặt lại,bị thay đổi và không thể xác định được điểm bóng nơi cần đặt hay đặt lại, Luật 20-3b được áp dụng nếu biết được vị trí nằm ban đầu, và Luật 20-3c được áp dụng nếu không biết vị trí nằm ban đầu.

Loại trừ: Nếu người chơi đang tìm kiếm hay nhận diện trái bóng bị cát che phủ – xem Luật 12-1a.

c. Tại Điểm Không Xác định được

Nếu không thể xác định được điểm trái bóng sẽ được đặt hoặc đặt lại:

(i) through the green, trái bóng phải được thả gần nhất có thể chỗ nó đã nằm nhưng không trong bẫy hoặc trong putting green;

(ii) Trong bẫy, trái bóng phải được thả trong bẫy gần nhất có thể chỗ nó đã nằm;

(iii) Trên putting green, trái bóng phải được đặt gần nhất có thể tới chỗ nó đã nằm nhưng không trong bẫy.

Loại trừ: Khi tiếp tục lại cuộc chơi (Luật 6-8d), nếu điểm đặt bóng không thể xác định được, cần phải ước lượng và bóng được đặt tại vị trí ước lượng.

d. Bóng Không Dừng hẳn tại Điểm xác định 

Nếu khi đặt bóng mà nó không thể dừng lại ở điểm đã đặt, thì không bị phạt và cần phải đặt lại. Nếu nó vẫn không thể dừng tại điểm đó:

(i) Ngoài bẫy, nó phải được đặt tại điểm gần nhất để dừng hẳn nhưng không gần hố hơn và không trong bẫy;

(ii) Trong bẫy, nó phải được đặt trong bẫy tại điểm gần nhất để dừng hẳn nhưng không gần hố hơn.

Nếu trái bóng khi đặt dừng hẳn tại điểm được đặt, và sau đó nó dịch chuyển, không bị phạt và nó phải được chơi ở vị trí hiện tại, trừ khi áp dụng được một điều khoản của Luật khác.

XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 20-1, 20-2 hay 20-3:

Đấu trận – Thua hố; Đấu gậy – Hai gậy.

*Nếu người chơi thực hiện cú đánh với trái bóng đã thay thế theo một trong những Luật trên, khi sự thay thế đó không được phép, anh ta chịu phạt chung cho việc vi phạm Luật, nhưng không bị thêm hình thức phạt nào khác theo Luật này. Nếu người chơi thả bóng không đúng cách và chơi từ một chỗ sai hay nếu trái bóng được đưa vào cuộc chơi bởi người không được cho phép bởi Luật và sau đó được chơi từmột chỗ sai, xem Lưu ý 3 tại Luật 20-7c.

20-4. Khi nào Bóng được Thả hay Đặt là trong Cuộc chơi 

Nếu trái bóng trong cuộc của người chơi đã được nhấc lên, nó được coi là đã trở lại cuộc chơi sau khi được thả hay đặt.

Trái bóng thay thế trở thành trái bóng trong cuộc khi nó đã được thả hay đặt.

(Bóng thay thế không đúng cách – xem Luật 15-2)

(Nhấc bóng đã thay thế, thả hay đặtkhông đúng cách – xem Luật 20-6)

20-5. Thực hiện Cú đánh Kế tiếp Từ vị trí Cú đánh Trước 

Khi người chơi chọn hay bị yêu cầu thực hiện cú đánh kế tiếp từ vị trí đã thực hiện cú đánh trước đó, anh ta phải tiến hành như sau:

(a) Trên Khu vực phát bóng: Trái bóng đánh đi cần phải được đánh trong khu vực phát bóng. Nó có thể được đánh từ bất kỳ điểm nào trong phạm vị khu vực phát bong và có thể được đặt trên Tee.

(b) Through the Green: Trái bóng đánh đi phải được thả và khi thả nó phải chạm đầu tiên vào phầnsân through the green. (trừ Green, bẫy)

(c) Trong Bẫy: Trái bóng đánh đi phải được thả và khi thả nó phải chạm đầu tiên vào phầnsân ở trong bẫy.

(d) Trên Putting Green: Trái bóng đánh đi phải được đặt trên putting green.

XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 20-5:

Đấu trận – Thua hố; Đấu gậy – Hai gậy.

20-6. Nhấcbóng đã Thay thế , Thả hay Đặt trái Không đúng cách 

Trái bóng đã được thay thế, thả hay đặt không đúng cách ởchỗ sai hoặc không theo Luật nhưng chưa đánh, có thể được nhấc lên, không bị phạt, và người chơi sau đó phải thực hiện đúng cách.

20-7. Chơi từ Chỗ sai

a. Tổng quan 

Người chơi đã chơi từ một chỗ sai nếu anh ta thực hiện cú đánh với trái bóng đã trong cuộc của mình:

(i) Trên phần sân mà theo Luật không cho phép thực hiện cú đánh hay trái bóng cần được thả hay đặt;

(ii) Khi Luật yêu cầu trái bóng đã thả phải được thả lại hay trái bóng đã di chuyển cần được đặt lại.

Ghi chú: Với trái bóng đánh từ vị trí ngoài khu vực phát bóng hay tại một khu vực phát bóng khác – xem luật 11-4.

b. Đấu trận 

Nếu người chơi thực hiện cú đánh từ chỗ sai, anh ta thua hố.

c. Đấu gậy 

Nếu đối thủ thực hiện cú đánh từ chỗ sai, anh ta chịu phạt hai gậy theo Luật áp dụng. Anh ta phải chơi tiếphết hố đó với trái bóng đã đánh từ chỗ sai, không sửa lỗi, xem như anh ta đã không phạm phảilỗi nghiêm trọng (xem Lưu ý 1).

Nếu đối thủnhận thấy anh ta đã đánh từ chỗ sai và tin rằng đã phạm lỗi nghiêm trọng, anh ta phải, trước khi thực hiện cú đánh trên khu vực phát bóng kế tiếp, chơi tiếp hố với trái bóng thứ hai theo Luật. Nếu hố đang chơi là hố cuối cùng của vòng, anh ta phải khai báo, trước khi rời putting green, rằng anh ta sẽ chơi tiếp với trái bóng thứ hai theo Luật.

Nếu đối thủđã chơi bóng thứ hai, anh ta phải báo cáo việc đó cho Ủy ban trước khi trả phiếu ghi điểm; nếu anh ta không làm như vậy, anh ta bị loại. Ủy ban cần xác định liệu đối thủ đãphạm lỗi nghiêm trọng theo Luật áp dụng chưa. Nếu anh ta có báo cáo, số điểm với trái bóng thứ hai sẽ được tính và đối thủ bị cộng thêm hai gậy vào phiếu ghi điểm của anh ta với trái bóng đó. Nếu đối thủ phạm lỗi nghiêm trọng và không chịu sửa lỗi sai như hướng dẫn ở trên, anh ta bị loại.

Lưu ý 1: Đối thủ được xem đã phạm lỗi nghiêm trọng theo Luật áp dụng nếu Ủy ban cho rằng anh ta đã hưởng được lợi thế đáng kể từ kết quả của việc chơi từ chỗ sai đó.

Lưu ý 2: Nếu đối thủ đánh trái bóng thứ hai theo luật 20-7c và trái đó không đượctínhtheo Luật, thìcác gậy thực hiện với trái bóng đó và các gậy phạt chỉ do việc chơi trái bóng đó sẽ bị bỏ qua. Nếu trái bóng thứ hai được tính theo luật, gậy đánh từ chỗ sai và bất kỳ các gậy được thực hiện sau đó với trái bóng ban đầu bao gồm các gậy phạt chỉ do việc đánh trái bóng ban đầu đó cũng được bỏ qua.

Lưu ý 3: Nếu người chơi chịu phạt do thực hiện cú đánh từ chỗ sai, sẽ không có hình thức phạt bổ sung cho việc:

(a) thay thế trái bóng khi chưa được cho phép;

(b) thả bóng khi Luật yêu cầu nó phải được đặt, hay đặt bóng khi Luật yêu cầu nó phải được thả;

(c) thả bóng không đúng cách; hay

(d) trái bóng được đưa vào cuộc chơi bởi người không được phép làm vậy theo Luật.

Luật 21: Làm sạch bóng

Khi bóng ở trên green,có thể được làm sạch sau khi nhấc bónglên theo Luật 16-1b.Ở những nơi khác, người chơi được làm sạch bóng sau khi nhấc lên, ngoại trừ khi nhấc lên:

a. Để xác định tình trạng bóng nếu nó không phù hợp để chơi tiếp (Luật 5-3)

b. Để xác định danh tính bóng (Luật 12-2), trong trường hợp này, chỉ được phép làm sạch bóng nếu việc đó nhằm hỗ trợ việc xác định danh tính; hoặc

c. Vì bóng đó hỗ trợ hoặc cản trở cuộc chơi (Luật 22).

Nếu người chơi làm sạch bóng của mình trong quá trình chơi 1 lỗ gôn, ngoại trừ những trường hợp đã được quy định trong Luật này, người đó bị phạt 1 gậy và trái bóng đó nếu đã nhấc lên phải được đặt lại chỗ cũ.

Nếu người chơi không đặt bóng lại vị trí cũ khi buộc phải làm điều đó, người đó bị phạt theo điều phạt chung của Luật áp dụng ở đây, tuy nhiên không có thêm hình phạt nào trong Luật 21.

Trường hợp ngoại lệ: Không có thêm hình phạt nào nữa theo Luật 21 nếu người chơi bị phạt do không thực hiện những yêu cầu của Luật 5-3, 12-2, hay 22

Luật 22: Bóng hỗ trợ hoặc cản trở cuộc chơi

22-1. Bóng hỗ trợ

Trừ khi bóng đang chuyển động, nếu một người chơi cho rằng bóng có thể hỗ trợ bất cứ người chơi nào khác, anh ta có thể:

a. Nhấc bóng của mình, hoặc

b. Yêu cầu nhấc bất kỳ quả bóng nào khác

Bóng được nhấc lên trong luật này phải được đặt lại chỗ cũ (xem Luật 20-3). Bóng không được làm sạch trừ khi nó nằm trên green (xem Luật 21).

Trong thi đấu gậy, người chơi được yêu cầu nhấc bóng lên nên đánh trước thay vì phải nhấc bóng.

Trong thi đấu gậy, nếu Uỷ Ban nhận thấy các đấu thủ thoả thuận quyết định giữ nguyên bóng tại vị trí mà nó có thể hỗ trợ đấu thủ khác, họ sẽ bị loại.

Chú ý: Khi bóng khác đang chuyển động, thì quả bóng có thể gây ảnh hưởng đến quả bóng đó không được phép nhấc lên.

22-2. Bóng cản trở cuộc chơi

Trừ khi bóng đang chuyển động, nếu một người chơi xem xét thấy rằng quả bóng khác có thể cản trở anh ấy, người chơi đó có thể yêu cầu nhấc bóng lên.

Bóng được nhấc lên trong luật này phải được đặt lại chỗ cũ (xem Luật 20-3). Bóng không được làm sạch trừ khi nó nằm trên green (xem Luật 21).

Trong thi đấu gậy, người chơi được yêu cầu nhấc bóng lên nên đánh trước thay vì phải nhấc bóng.

Chú ý 1: Ngoại trừ trên green, một người chơi không thể nhấc bóng của mình lên bởi vì anh ta cho rằng quả bóng đó có thể gây cản trở đến người chơi khác. Nếu một người chơi nhấc bóng lên mà không được đề nghị làm điều đó, người chơi bị phạt một gậy do vi phạm Luật 18-2a, nhưng không có thêm hình phạt nào trong Luật 22.

Chú ý 2: Khi quả bóng khác đang di chuyển, một quả bóng có thể gây cản trở đến quả bóng đang di chuyển đó không được nhấc lên.

XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT

Đấu đối kháng (match play) – bị xử thua hố;
Đấu gậy – bị phạt 2 gậy

(Tìm bóng trong bẫy – Xem thêm Luật 12-1)
(Chạm đường putt – Xem thêm Luật 16-1a)

Luật 23: Vật cản rời

23-1. Giải thoát

Người chơi có thể di dời vật cản rời mà không bị phạt ngoại trừ trường hợp vật cản rời và bóng cùng nằm hoặc chạm vào cùng một bẫy.

Nếu bóng nằm ở bất cứ nơi nào khác ngoài vùng green và việc dịch chuyển vật cản rời là nguyên nhân gây ra bóng dịch chuyển, áp dụng Luật 18-2a.

Trên vùng green, nếu bóng hoặc đánh dấu bóng vô tình bị dịch chuyển trong quá trình người chơi di dời vật cản rời, thì bóng hoặc đánh dấu bóng phải được đặt lại vị trí cũ.

Người chơi không bị phạt nếu bóng hoặc đánh dấu bóng bị dịch chuyển được quy cho là do việc di dời vật cản rời. Ngoài ra, nếu người chơi gây ra việc bóng bị di chuyển, người chơi bị phạt một gậy theo Luật 18-2a.

Khi bóng đang chuyển động, vật cản rời có thể gây ảnh hưởng đến bóng không được phép di dời.

Chú ý: nếu bóng nằm trong bẫy, người chơi không được chạm hay di dời bất cứ vật cản rời nào nằm trên hoặc chạm bẫy – xem Luật 13-4c.

XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT

Đấu hố – bị xử thua hố; Đấu gậy – bị phạt 2 gậy

Luật 24: Vật cản nhân tạo

24-1. Các vật cản nhân tạo xê dịch được

Gôn thủ có thể tháo gỡ vướng mắc mà không bị phạt đối với một vật cản nhân tạo xê dịch được như sau:

a. Nếu trái bóng không nằm trên hoặc trong vật cản nhân tạo, thì vật cản nhân tạo này có thể được di dời. Nếu bóng di chuyển, nó phải được đặt lại chỗ cũ và không bị phạt miễn là việc làm dịch chuyển bóng trực tiếp là do việc di dời vật cản nhân tạo. Nếu không như thế Luật 18 – 2a được áp dụng.

b. Nếu bóng nằm trên hoặc trong vật cản nhân tạo, bóng có thể được nhặt lên và vật cản nhân tạo được dời đi. Trái bóng phải được thả trên đường qua sân gôn hay trong một chướng ngại, hay được đặt trên khu lỗ gôn, càng gần càng tốt so với vị trí thẳng dưới ngay nơi bóng nằm trên hay trong chướng ngại nhân tạo, nhưng không được gần lỗ gôn.

Trái bóng có thể được lau chùi khi được nhặt lên theo Luật này.

Khi trái bóng đang chuyển động, một vật cản nhân tạo có thể gây ảnh hưởng lên sự chuyển động của bóng, trừ trang thiết bị của bất kỳ gôn thủ nào hoặc gậy cờ đang được trông coi, được lấy ra hoặc cầm lên, thì không được di dời đi.

(Làm ảnh hưởng đến bóng – xem Luật 1 – 2)

Ghi chú: nếu trái bóng được thả hoặc đặt theo Luật này mà không lấy lại được ngay, thì một trái bóng khác có thể được thay thế.

24-2. Vật cản nhân tạo cố định

a. Sự can thiệp 

Sự can thiệp do vật cản nhân tạo cố định tạo ra khi bóng nằm trong, trên vật cản nhân tạo này, hay khi vật cản nhân tạo này can thiệp vào thế đứng hoặc khu vực dự kiến vung gậy của gôn thủ. Nếu bóng của gôn thủ nằm trên khu vực lỗ gôn, sự can thiệp cũng xảy ra nếu một vật cản nhân tạo cố định trên khu vực lỗ gôn can thiệp vào đường đẩy bóng của người đó. Trong tình huống khác, bản thân sự can thiệp vào đường đánh bóng không phải là một sự can thiệp theo Luật này.

b. Tháo gỡ vướng mắc

Trừ khi bóng nằm trong một chướng ngại nước hay chướng ngại nước mặt bên, cầu thủ có thể tháo gỡ vướng mắc do vật cản nhân tạo cố định gây ra theo cách như sau:

(i) Trên đường qua sân gôn: nếu trái bóng nằm trên đường qua sân gôn, gôn thủ phải nhấc bóng lên và thả nó, mà không bị phạt, trong vòng một tầm gậy, tại điểm gần nhất để tháo gỡ vướng mắc nhưng không được gần lỗ gôn. Điểm gần nhất để tháo gỡ vướng mắc không được nằm trong một chướng ngại hoặc trên khu lỗ gôn. Khi trái bóng được thả trong vòng một tầm gậy tại điểm gần nhất để tháo gỡ vướng mắc, trái bóng trước tiên phải chạm một phần sân gôn tại một điểm mà nó tránh được sự can thiệp của chướng ngại cố định và không nằm trong một chướng ngại hay trên khu lỗ gôn.

(ii) Trong hố cát: nếu trái bóng nằm trong một hố cát, gôn thủ phải nhấc bóng lên và thả nó theo cách sau:

(a) Không bị phạt, theo Mục (i) ở trên, ngoại trừ điểm gần nhất để tháo gỡ vướng mắc phải ở trong hố cát và bóng phải được thả trong hố cát; hay

(b) Phạt một gậy, bên ngoài hố cát giữ điểm giữa nơi bóng nằm hướng thẳng tới lỗ gôn và điểm mà bóng được thả, không giới hạn bóng có thể được thả ra phía sau hố cát bao xa.

(iii) Trên khu lỗ gôn: nếu bóng nằm trên khu lỗ gôn, gôn thủ phải nhấc bóng lên và đặt nó, mà không bị phạt, vào điểm gần nhất để tháo gỡ vướng mắc nhưng không ở trong một chướng ngại. Điểm gần nhất để tháo gỡ vướng mắc có thể nằm ngoài khu lỗ gôn.

(iv) Trên khu phát bóng: nếu trái bóng nằm trên khu phát bóng, gôn thủ phải nhấc bóng lên và thả nó theo Mục (i) mà không bị phạt.

Bóng có thể được lau chùi khi được nhặt lên theo Luật này.

(Bóng lăn vào vị trí gây vướng mắc cũ – xem Luật 20 – 2c (v))

Ngoại lệ: có thể gôn thủ sẽ không được quyền tháo gỡ vướng mắc theo Luật này trong trường hợp (a) khi gôn thủ rõ ràng không sao thực hiện được cú đánh do sự cản trở của các vật khác ngoài vật cản nhân tạo cố định hoặc (b) vướng mắc do vật cản nhân tạo cố định chỉ xảy ra khi sử dụng thế đứng, cú vung gậy hoặc hướng đánh khác thường và không cần thiết.

Lưu ý 1: Nếu trái bóng ở trong một chướng ngại nuớc (bao gồm cả chướng ngại nước mặt bên), gôn thủ không được quyền tháo gỡ vướng mắc do vật cản nhân tạo cố định gây ra. Gôn thủ phải đánh bóng từ chỗ bóng nằm hoặc thực hiện theo Luật 26 – 1.

Lưu ý 2: nếu trái bóng dự định được thả hoặc đặt theo Luật này không lấy ra ngay được thì một trái bóng khác có thể được thay thế.

Lưu ý 3: Ủy Ban có thể lập ra Luật tại chỗ nói rõ rằng rằng gôn thủ phải xác định điểm gần nhất để tháo gỡ vướng mắc không vượt qua, xuyên qua hay qua phía dưới vật cản nhân tạo.

24-3. Không tìm thấy bóng trong vật cản nhân tạo

Một vấn đề thực tế là có phải không tìm thấy bóng sau khi nó bị đánh về phía vật cản nhân tạo và ở trong vật cản nhân tạo đó không. Để áp dụng Luật này, phải biết hoặc chắn chắn rằng trái bóng đang ở trong vật cản nhân taọ. Nếu không biết hoặc không chắc chắn, gôn thủ phải thực hiện theo Luật 27-1.

a. Không tìm thấy bóng trong vật cản nhân tạo xê dịch được

Nếu biết hoặc chắn chắn rằng không tìm thấy được bóng trong một vật cản nhân tạo xê dịch được, gôn thủ có thể thay thế một trái bóng khác và tháo gỡ vướng mắc, mà không bị phạt, theo Luật này. Nếu gôn thủ chọn thi hành như thế, gôn thủ phải di dời vật cản nhân tạo này và phải thả trái bóng trên đường qua sân gôn hay trong một chướng ngại, hay đặt bóng trên khu lỗ gôn, càng gần càng tốt tại điểm thẳng hàng ngay dưới nơi mà trái bóng sau cùng vượt qua điểm giới hạn ngoài cùng của vật cản nhân tạo xê dịch được, nhưng không được gần lỗ gôn hơn.

b. Không tìm thấy bóng trong vật cản nhân tạo cố định

Nếu biết hoặc chắn chắn rằng không tìm thấy được bóng trong một vật cản nhân tạo cố định, gôn thủ có thể tháo gỡ vướng mắc theo Luật. Nếu gôn thủ chọn thi hành như thế, thì điểm giới hạn ngoài cùng của vật cản nhân tạo phải được quyết định và, nhằm mục đích áp dụng Luật này, bóng được xem như nằm tại điểm này và gôn thủ phải thực hiện các cách sau:

(i) Trên đường qua sân gôn: nếu trái bóng sau cùng vượt qua giới hạn ngoài cùng của một vật cản nhân tạo cố định ở một điểm trên đường qua sân gôn, gôn thủ có thể thay thế một trái bóng khác mà không bị phạt và tháo gỡ vướng mắc như đã mô tả trong Luật 24 – 2b (i).

(ii) Trong hố cát: nếu trái bóng sau cùng vượt qua giới hạn ngoài cùng của một vật cản nhân tạo cố định ở một điểm trong hố cát, gôn thủ có thể thay thế một trái bóng khác mà không bị phạt và tháo gỡ vướng mắc như đã mô tả trong Luật 24 – 2b (ii).

(iii) Trong một chướng ngại nước (kể cả chướng ngại nước mặt bên ): nếu trái bóng sau cùng vượt qua giới hạn ngoài cùng của một vật cản nhân tạo cố định ở một điểm trong chướng ngại nước, gôn thủ không được tháo gỡ vướng mắc mà không bị phạt. Gôn thủ phải thực hiện theo Luật 26 – 1.

(iv) Trên khu lỗ gôn: nếu trái bóng sau cùng vượt qua giới hạn ngoài cùng của một vật cản nhân tạo cố định ở một điểm trên khu lỗ gôn, gôn thủ có thể thay thế một trái bóng khác mà không bị phạt và tháo gỡ vướng mắc như đã mô tả trong Luật 24 – 2b (iii).

XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT

Trong đấu lỗ – Thua lỗ đó; Trong đấu gậy – phạt hai cú đánhLeave A Reply

Your email address will not be published.