Cộng Đồng Golf Việt Nam

Luật golf song ngữ phiên bản 2015 P11

0 536
Luật 25: Mặt sân bất thường, Bóng lún và Nhầm Green

25-1. Mặt sân bất thường

a. Cản trở

Cản trở bởi một khu vực mặt sân bất thường xảy ra khi mà bóng nằm trong hoặc chạm vào mặt sân bất thường hoặc khi vùng sân bất thường đó gây ảnh hưởng tới thế đứng hay đường swing dự định của người chơi. Nếu bóng của người chơi đã nằm trên green, cản trở xảy ra khi vùng mặt sân bất thường trên green có dính líu tới đường lăn bóng của anh ta. Ngược lại, khi không dính tới đường đánh, tự nó, không được coi là cản trở theo Luật này.

Chú ý: Ủy ban có thể ban hành Luật địa phương chỉ rõ cản trở do mặt sân bất thường tới thế đứng của người chơi không được coi là cản trở theo Luật này

b. Giải thoát

Trừ khi bóng đang trong một bẫy nước hoặc bẫy nước bên, người chơi có thể tiến hành giải thoát khỏi cản trở do mặt sân bất thường như sau:

(i) Trên sân: Nếu bóng nằm ở bất kỳ đâu trên sân, trừ green, khu phát bóng và trong các bẫy, người chơi phải nhấc bóng lên và thả nó, mà không bị phạt, trong chiều dài một cây gậy và không gần hố hơn so với điểm giải thoát gần nhất. Điểm giải thoát gần nhất phải không được ở trongbẫy hoặc trên green. Khi được thả trong chiều dài một gậy tại điểm giải thoát gần nhất, trước tiên bóng phải rơi vào phần sân tại một điểm tránh được cản trở, và không được nằm trong bẫy và không trên green.

(ii) Trong bunker: Nếu bóng ở trong bẫy cát (bunker), người chơi phải nhấc và thả nó, thì:

(a) Không bị phạt, theo quy định tại khoản (i) ở trên, ngoại trừ việc điểm giải thoát gần nhất phải nằm trong bẫy cát và bóng phải được thả trong bẫy cát hoặc, nếu việc giải thoát hoàn chỉnh là bất khả thi, thì thả gần nhất với điểm bóng đã nằm, nhưng không gần hố hơn, và trên một phần của sân trong bẫy cát nơi có đủ điều kiện nhất để Giải thoát khỏi hoàn cảnh; hoặc

(b) Bị phạt một gậy, ngoài bẫy cát giữ sao cho điểm bóng đã nằm ở ngay khoảng giữa hố và điểm thả bóng, không hạn chế điểm thả bóng là xa bao nhiêu sau bẫy cát.

(iii) Trên Green: Nếu bóng nằm trên green, người chơi phải nhấc bóng và đặt nó, mà không bị phạt, tại điểm giải thoát gần nhất mà không nằm trong bẫy hoặc, nếu việc giải thoát hoàn chỉnh là bất khả thi, thì thả ở vị trí gần nhất với điểm bóng đã nằm, nơi khả thi nhất để giải thoát, nhưng không gần hố hơn và không nằm trong bẫy. Điểm giải thoát gần nhất, hay điểm giải thoát tốt nhất có thể, có thể nằm ở ngoài green.

(iv) Trên Khu vực phát bóng: Nếu bóng nằm trên khu vực phát bóng, người chơi phải nhấc bóng và thả nó, mà không bị phạt, theo Khoản (i) ở trên.

Bóng có thể được lau sau khi nhấc lên theo Luật 25-1b.

(Nếu bóng mà lăn đến vịtrí bị cản trở bởi điều kiện bất thường mà vừa mới tiến hành giải thoát – xem Luật 20-2c (v)

Ngoại trừ: Người chơi có thể không thực hiện giải thoát theo Luật này nếu

(a) Cản trở bởi bất cứ điều gì khác với do là mặt sân bất thường khiến cho cú đánh rõ ràng là không thực thi hoặc

(b) Cản trở do mặt sân bất thường sẽ chỉ xảy ra khi thực hiện cú đánh rõ ràng là quá giới hạn hoặc thế đứng, kiểu swing hay hướng đánh bất thường không cần thiết.

Lưu ý 1: Nếu bóng ở trong bẫy nước (bao gồm cả bẫy nước bên), người chơi không được quyền thực hiện giải thoát khỏi cản trở do mặt sân bất thường mà không bị phạt. Người chơi phải đánh bóng tại chỗ nó đang nằm (trừ khi bị cấm bởi Luật địa phương) hoặc tiến hành theo Luật 26-1.

Lưu ý 2: Nếu quả bóng, vốn cần được Thả hay Đặt theo Luật này, không thu hồi được ngay, quả bóng khác có thể được thay thế.

c. Không tìm thấy bóng trong Mặt sân bất thường 

Có một câu hỏi về thực tế với trường hợp không tìm thấy một quả bóng hướng về phía mặt sân bất thường, liệu có được coi là ở trong khu vực đó không. Để áp dụng Luật này, cần phải biết rõ hoặc hầu như chắc chắn rằng bóng đã nằm trong vùng mặt sân bất thường. Trong trường hợp không biết rõ như vậy hay chắc chắn trong đó, người chơi phải làm theo Luật 27-1.

Nếu như biết rõ hoặc hầu như chắc chắn rằng quả bóng không tìm thấy đang trong vùng mặt sân bất thường, người chơi có thể thực hiện giải thoát theo Luật này. Nếu anh ta quyết định làm như vậy, cần xác định điểm cắt cuối cùng nơi mà bóng đã vượt qua biên giới ngoài cùng của khu vực mặt sân bất thường, và để áp dụng Luật này, quả bóng được coi là nằm tại điểm cắt đó và người chơi phải tiến hành như sau:

(i) Through the Green: Nếu bóng, lần cuối đã vượt qua giới hạn ngoài nhất của khu vực mặt sân bất thường tại mộtđiểm trên sân ngoại trừ green, các bẫy và khu phát bóng, người chơi có thể thay thế bóng khác, mà không bị phạt, và Tiến hành Giải thoát theo quy định tại Luật 25-1b (i).

(ii) Trong bunker: Nếu bóng, lần cuối đã vượt qua giới hạn ngoài nhất của khu vực mặt sân bất thường tại một điểm trong bẫy cát, người chơi có thể thay thế bóng khác, mà không bị phạt, và tiến hành giải thoát theo quy định tại Luật (ii) 25-1b (ii)

(iii) Trong bẫy nước (bao gồm cả bẫy nước bên): Nếu bóng, lần cuối đã vượt qua giới hạn ngoài nhất của khu vực mặt sân bất thường tại một điểm nằm trong bẫy nước, người chơi không có quyền Giải thoát mà không bị phạt. Người chơi phải tiến hành theo Luật 26-1.

(iv) Trên Green: Nếu bóng, lần cuối đã vượt qua giới hạn của khu vực mặt sân bất thường tại một điểm trên green, người chơi có thểt thay thế bóng khác, mà không bị phạt, và Tiến hành Giải thoát theo quy định tại Luật 25-1b (iii).

25-2. Bóng lún

Bóng lún ngay trong điểm rơi của nó trên mặt đất, trong bất kỳ vùng cỏ thấp nào trên sân, trừ green, các bẫy và khu phát bóng, có thể được nhấc, lau và thả, mà không bị phạt, gần điểm bóng đã nằm đó nhất, nhưng không gần hốhơn. Bóng khi được thả phải chạm vào phần của sân ngoại trừ green, các bẫy và khu phát bóng.
“Vùng cỏ thấp” là bất kỳ khu vực nào trên sân, bao gồm cả những lối đi qua vùng cỏ thô, ở đó cỏ bị cắt bằng hay thấp hơn mức ở Fairway.

25-3. Nhầm green

a. Cản trở

Cản trở do nhầm green xảy ra khi mà bóng nằm trên green bị nhầm, không phải green của hố golf đang chơi.

Cản trở tới thế đứng của người chơi hay tới vùng dự định swing của người đó, tự nó, không phải là cản trở theo Luật này.

b. Giải thoát

Nếu bóng đang nằm trên green bị nhầm, người chơi không được đánh ở vị trí bóng đang nằm. Người đó phải tiến hành giải thoát, mà không bị phạt, như sau:

Người chơi phải nhấc bóng và thả nó trong chiều dài một cây gậy và không được gần hố hơn so với Điểm giải thoát gần nhất. Điểm giải thoát gần nhất phải không được ở trong bẫy hoặc trên green.

Khi được thả trong chiều dài một cây gậy tại điểm giải thoát gần nhất, trước tiên bóng phải rơi vào phần sân tại một điểm tránh được cản trở do green bị nhầm, và không nằm trong bẫy và không trên green. Bóng có thể được lau sau khi nhấc lên theo Luật này.

XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT: Đấu Trận – Thua Hố; Đấu Gậy – Phạt 2 Gậy

Luật 26: Bẫy Nước (Bao gồm Bẫy nước Chạy dọc Fairway)

Có một tình huống được xử lý thành lệ là khi một quả bóng, không tìm thấy, mà trước đó đã được đánh về hướng bẫy nước sẽ được coi là rơi vào bẫy nước. Nếu không biết chính xác hoặc chắc chắn liệu quả bóng, bay hướng tới một bẫy nước và không tìm thấy, có nằm trong bẫy nước hay không người chơi phải áp dụng Luật 27-1.

Nếu một quả bóng được tìm thấy trong bẫy nước hoặc trường hợp không ai biết chắc quả bóng bị mất có đang nằm trong bẫy nước hay không (tức là xác định liệu bóng có nằm trong bẫy nước hay không), người chơi có thể áp dụng phạt một gậy:

Áp dụng quy định phạt gậy và khoảng cách của Luật 27-1, đánh bóng tại vị trí càng gần càng tốt với vị trí bóng của cú đánh ban đầu (Xem Luật 20-5); hoặc.

Thả một quả bóng ở sau bẫy nước, giữ điểm cắt mép nước của quả bóng đánh vào bẫy nước trước đó, lỗ golf và điểm thả bóng nằm trên một được thẳng, và có thể thả bóng giật lùi về phía sau bẫy nước khoảng cách bao nhiêu tùy ý; hoặc

Có những lựa chọn khác nữa nhưng chỉ với điều kiện bóng rơi vào bẫy nước chạy dọc fairway, thả bóng ngay bên ngoài bẫy nước, trong khoảng cách hai thân gậy, và không gần hố hơn (i) điểm cắt mép nước của quả bóng đánh vào bẫy nước (ii) thả bóng ở bờ bên kia của bẫy nước, điểm thả bóng đến hố phải bằng khoảng cách từ điểm bóng cắt mép nước đến hố

Khi áp dụng Luật này, người chơi có thể nhặt quả bóng đã đánh, lau bóng hoặc thay quả bóng khác. (Những hành động bị cấm khi bóng nằm trong bẫy nước- xem Luật 13-4)

(Bóng chuyển động trong dòng nước trong bẫy nước- xem Luật 14-6).

XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT

Đối với thể thức Match play – Thua hố; Stroke play – phạt hai gậy.

Luật 26-2 – Đánh Bóng Trong Bẫy Nước

Bóng nằm trong bẫy nước hoặc bẫy nước khác.

Nếu một quả bóng đượcđánh từ trong một bẫy nước, vẫn rơi trong bẫy nước đó hoặc rơi vào một bẫy nước khác sau cú đánh, người chơi có thể

(i)áp dụng Luật 26-1a. Nếu sau khi thả bóng trong bẫy, người chơi chọn không đánh quả bóng vừa được thả và anh ta có thể:

(a)áp dụng Luật 26-1b, hoặc nếu có thể áp dụng Luật 16-1c, cộng thêm một gậy phạt như quy định trong Luật và lấy điểm cắt mép nước của quả bóng đầu tiên khi nó rơi và nằm trong bẫy nướclàm điểm tham chiếu; hoặc

(b) cộng thêm một gậy phạt và đánh bóng tại vị trí càng gần càng tốt vị trí của quả bóng của cú đánhtrước đó được thực hiện từ ngoài bẫy nước (xem Luật 20-5); hoặc

(ii) áp dụng theo Luật 26-1b, hoặc nếu Luật 26-1c áp dụng; hoặc

(iii) bị phạt một gậy, đánh bóng tại vị trícàng gần càng tốt vị trí của quả bóng của cú đánhtrước đó được thực hiện từ ngoài bẫy nước (xem Luật 20-5).

Mất Bóng hoặc Unplayable Ngoài Bẫy hoặc OB

Nếu một quả bóng được đánh trong một bẫy nước bị mất hoặc bị coi là unplayable bên ngoài bẫy hoặc OB, người chơi có thể, sau khi nhận một gậy phạt theo Luật 27-1 hoặc 28a:

(i) đánh bóng ở vị trí càng gần càng tốt với vị trí trong bẫy mà từ đó cú đánh trước được thực hiện (xem Luật 20-5); hoặc

(ii) áp dụng Luật 26-1b, hoặc áp dụng Luật 26-1c, cộng thêm một gậy phạt theo quy định của Luật và lấy điểm mà quả bóng cắt nước trước khi rơi và nằm trong bẫy làm điểm tham chiếu; hoặc

(iii) cộng thêm một gậy phạt và đánh bóng từ vị trícàng gần càng tốt với vị trí mà cú đánh trước được thực hiện bên ngoài bẫy nước (xem Luật 20-5).

Note 1: Khi áp dụng Luật 26-2b, người chơi không phải thả bóng heo Luật 27-1 hoặc 28a nữa. nếu anh ta đã thả một quá bóng, anh ta không phải đánh quả bóng đó. Anh có có thể thay thế bằng cách áp dụng Luật 26-2b (ii) hoặc (iii)

Note 2: Nếu một quả bóng được đánh trong bẫy nước và được coi là unplayable ngoài bẫy, Luật 26-2b không cấm người chơi áp dụng Luật 28b hoặc c.

XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT

Thể thức Match play – Thua hố; Stroke play; hai gậy phạt.

Luật 27: Mất bóng hoặc OB, Bóng dự phòng

27-1. Gậy đánh & khoảng cách; Bóng OB; Bóng không tìm thấy trong 5 phút

a.Áp dụng Gậy phạt và Khoảng cách

Vào bất kỳ lúc nào, một người chơi có thể, chịu phạt một gậy, đánh bóng tại vị trí càng gần càng tốt với vị trí mà quả bóng trước đó được đánh (xem Luật 20-5), việc đó gọi là áp dụng Luật phạt gậy và Khoảng cách.

Trừ khi được quy định khác trong Luật, nếu một người chơi đánh một quả bóng từ điểm mà quả bóng trước đó được đánh, anh ta được coi là đang áp dụng luật phạt gậy và khoảng cách.

b.Bóng OB

Nếu một quả bóng nằm OB, người chơi phải đánh lại một quả và chịu phạt một gậy, đánh tại vị trí càng gần càng tốt với vị trí bóng của cú đánh trước đó (xem Luật 20-5).

c. Mất bóng Không Tìm thấy Trong Năm Phút

Nếu một quả bóng bị mất, do không tìm thấy hoặc trong vòng năm phút tính từ thời điểm phía người chơi hoặc caddie của người chơi bắt đầu tìm bóng, người chơi buộc phảichịu một gậy phạt và phải đánh một quả bóng tự vị trí càng gần càng tốt với vị trí mà quả bóng trước được đánh (xem Luật 20-5).

Ngoại lệ: Nếu biết hoặc chắc chắn rằng quả bóng vừa đánh không tìm thấy hoặc bị dịch chuyển bởi bên ngoài (Luật 18-1), là một sự trở ngại (Luật 24-3), bóng nằm trên địa hình đất không bình thường (Luật 25-1) hoặc nằm trong bẫy nước (26-1), người chơi có thể áp dụng luật phù hợp với hoàn cảnh.

XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT 27-1

Matchplay – Thua hố, Stroke play- Phạt hai gậy

27-2. Bóng dự phòng

a. Cách thức

Nếu bóng bị mất bên ngoài một bẫy nước hoặc có thể bị OB, để tiết kiệm thời gian, người chơi có thể đánh một quả bóng khác dự phòng theo Luật 27-1. Người chơi phải thông báo với những đối thủ của mình trong match play hoặc người ghi điểm hoặc đối thủ trong stroke play nếu muốn đánh một quả bóng dự phòng, và anh ta phải đánh quả dự phòng trước khi anh ta hoặc người của mình đi lên tìm quả bóng đánh ban đầu.

Nếu anh ta không làm như vậy và đánh một quả bóng khác, quả bóng đó không phải là bóng dự phòng mà nó là bóng trong cuộc được áp dụng theo luật phạt gậy và khoảng cách (Luật 27-1); quả bóng đánh đầu tiên được coi là đã mất.

(Thứ tự đánh trên khu vực tee) – xem Luật 10-3
Note: Nếu một cú đánh dự phòng được thực hiện theo luật 27-2a có thể bị mất bóng bên ngoài một bẫy nước hay bị OB, người chơi có thể đánh một quả bóng dự phòng khác. Nếu quả bóng dự phòng khác được đánh đi, thì mối quan hệ của quả bóng này với quả bóng dự phòng trước sẽ giống như quả dự phòng trước đối với quả bóng đầu tiên.

b. Khi Bóng Dự phòng Trở thành Bóng Trong Cuộc

Người chơi có thể đánh một quả dự phòng cho đến khi anh ta đến được vị trí của quả bóng trước đó. Nếu anh ta đánh một cú dự phòng từ nơi mà quả bóng đầu tiên có thể đã nằm tại đó hoặc từ một điểm gần hố hơn nơi đó, quả bóng đầu tiên bị mất, bóng dự phòng sẽ trở thành bóng trong cuộc và áp dụng phạt gậy và khoảng cách (Luật 27-1).

Nếu quả bóng đầu tiên bị mất bên ngoài một bẫy nước hoặc bị OB, quả bóng dự phòng sẽ trở thành bóng trong cuộc, áp dụng phạt gậy và quy định khoảng cách (Luật 27-1).
Ngoại lệ: Nếu biết chắc chắn rằng quả bóng đầu tiên, bị mất, đã do một bên ngoài di chuyển(Luật 18-1), hoặc đang bị cản trở (Luật 24-3) hoặc nằm ở đị hình bất thường (25-1c), người chơi có thể áp dụng luật phù hợp.

c. Khi Bóng Dự phòng Không được tính

Nếu quả bóng đánh ban đầu không mất, hoặc không bị OB, người chơi phải bỏ quả dự phòng và tiếp tục chơi với quả bóng ban đầu. Nếu chắc chắc rằng quả bóng ban đầu đã bị rơi vào bẫy nước, người chơi sẽ phải áp dụng Luật 26-

1. Trong cả hai trườnghợp, nếu ngườc chơi tiếp tục đánh quả bóng dự phòng, thì sẽ bị coi là đánh nhầm bóng và áp dụng Luật 15-3.

Note: Nếu đánh quả bóng dự phòng theo Luật 27-2a, những cú đánh sau khi luật này được áp dụng với quả bóng dự phòng bị loại ngoài cuộc theo Luật 27-2c và phạt áp dụng duy nhất là không tính quả bóng đó.

Luật 28: Bóng không đánh được

Gôn thủ có thể cho là bóng của mình không đánh được tại bất cứ vị trí nào trên sân gôn trừ khi bóng nằm trong một chướng ngại nước. Gôn thủ là người duy nhất đánh giá trái bóng đó có còn đánh được hay không.

Nếu gôn thủ coi bóng của mình là không đánh được sẽ phải chịu phạt một cú đánh và phải:

a. Đánh bóng càng gần càng tốt tại điểm mà trái bóng cũ vừa được đánh đi (xem Luật 20-5); hoặc

b. Thả trái bóng phía sau vị trí bóng nằm, giữ một đường thẳng từ điểm đó tới lỗ gôn và điểm thả bóng; bất kể nơi thả bóng cách xa phía sau điểm đó là bao nhiêu; hoặc

c. Thả trái bóng trong khoảng cách hai-tầm-gậy từ nơi bóng nằm nhưng không được gần lỗ gôn hơn.Nếu trái bóng không đánh được nằm tại hố cát, gôn thủ có thể xử lý theo các điểm a,b hoặc c. Nếu cầu thủ lựa chọn xử lý theo điểm b hoặc c, trái bóng phải được thả trong hố cát.

Bóng có thể được nhặt lên, lau chùi hoặc thay thế bong khi xử lý theo Luật này.

XỬ PHẠT CHO VIỆC VI PHẠM LUẬT

Trong đấu lỗ – thua lỗ đó; Trong đấu gậy – phạt hai cú đánh

Luật 29: Threesomes and Foursomes

29-1. Qui định chung 

Trong vòng chơi thông thường với hình thức threesomes và foursomes, đồng đội phải đánh bóng luân phiên từ khu phát bóng đến khi kết thúc hố. Các gậy phạt không được làm thay đổi thứ tự lượt đánh bóng kế tiếp của đồng đội.

29-2. Match Play

Nếu một người chơi đánh nhầm lượt đánh của đồng đội mình, đội đó sẽ bị thua hố chơi đó.

29-3. Đấu gậy

Nếu đồng đội của một đội thực hiện 1 cú đánh hoặc nhiều cú đánh sai lượt đánh, những cú đánh đó sẽ không được tính và đội đó sẽ chịu phạt 2 gậy. Đội đó sẽ phải sửa sai bằng việc thực hiện lại cú đánh theo đúng thứ tự người chơi tại vị trí gần nhất với vị trí đánh bóng sai thứ tự ban đầu (xem Luật 20-5).

Nếu đội chơi đó không thực hiện việc sửa sai thứ tự đánh bóng này trước khi thực hiện cú đánh ở khu vực phát bóng của hố tiếp theo (trong trường hợp hố thi đấu cuối cùng, rời khỏi khu vực gạt bóng của hố cuối cùng đó mà không thông báo ý định sửa sai) đội đó sẽ bị truất quyền thi đấu.Leave A Reply

Your email address will not be published.