Cộng Đồng Golf Việt Nam

Luật golf song ngữ phiên bản 2015 P3

0 446
 • Chướng ngại nhân tạo cố định và Mặt đất có điều kiện bất thường (Luật 24-2 và 25-1)

  Chướng ngại nhân tạo cố định là những vật nhân tạo trên sân không thể di dời được (ví dụ như toà nhà) hoặc không thể di chuyển ngay lập tức (ví dụ như cột chỉ đường được chôn chặt dưới đất). Những vật thể dùng để xác định ranh giới OB không được xem là chướng ngại nhân tạo.

  Mặt đất có điều kiện bất thường là vũng nước ngập, mặt đất đang sửa chữa hoặc các lỗ, đụn đất hoặc đường rãnh tạo ra bởi động vật.

  Ngoại trừ trường hợp bóng nằm trong bẫy, bạn được quyền giải thoát không bị phạt, khỏi các chướng ngại nhân tạo cố định hoặc mặt đất có điều kiện bất thường nếu điều kiện vật lý ấy gây cản trở tới vị trí bóng nằm, thế đứng hoặc swing dự định của bạn. Bạn có thể nhấc bóng và thả trong vòng 1 gậy từ điểm giải thoát gần nhất (Xem Định nghĩa của “Điểm giải thoát gần nhất”), nhưng không được gần hơn cờ so với điểm giải thoát gần nhất (như hình dưới). Nếu bóng nằm trên putting green, nó sẽ được đặt tại điểm giải thoát gần nhất, điểm này có thể nằm ngoài green.

  Bạn sẽ không được giải thoát khỏi các chướng ngại nhân tạo cố định nằm trên hướng đánh của mình, trừ khi cả bóng và vật thể nhân tạo đó đều nằm trên green.

  Bạn có thêm một lựa chọn phụ khi bóng trong bẫy cát, bạn có thể giải thoát khỏi chướng ngại nhân tạo cố định hoặc điều kiện bất thường bằng cách thả bóng bên ngoài và phía sau bẫy cát (trên đường kéo dài từ cờ đến vị trí bóng nằm) và chịu phạt 1 gậy.

  Hình vẽ bên dưới mô tả “điểm giải thoát gần nhất” theo Luật 24-2 và 25-1 trong trường hợp người chơi thuận tay phải.

  [​IMG] ​


  Bẫy nước (Luật 26)

  Nếu bóng của bạn rơi vào bẫy nước (cọc hoặc/và vạch màu vàng hoặc đỏ), bạn có thể đánh bóng tại vị trí bóng nằm, hoặc chịu phạt 1 gậy rồi:

  • đánh lại tại vị trí đã đánh bóng trước đó (điểm A).
  • thả bóng vô tận sau bẫy nước trên đường thẳng nối dài từ lỗtới điểm cắt cuối cùngbóng đi vào ranh giới bẫy nước (đường nối dài CD).

  Nếu bóng của bạn rơi vào bẫy nước cọc đỏ, bạn sẽ có thêm 2 lựa chọn phụ, chịu phạt 1 gậy và thả bóng trong vòng 2 gậy không gần hơn cờ tại:

  • điểm cắt cuối cùngbóng đi vào ranh giới bẫy nước (điểm C), hoặc
  • điểm đối diện phía bên kia của bẫy so với điểm cắt cuối cùngbóng đi vào ranh giới bẫy nước (điểm D).

  [​IMG] ​
 • Bóng bị mất hoặc bị OB; bóng dự phòng (Luật 27)

  Bạn nên kiểm tra trước thông tin về luật địa phương trên Phiếu ghi điểm (score card) để xác định các Ranh giới của sân. Ranh giới của sân có thể được xác định bằng hàng rào, tường chắn, cọc trắng hoặc vạch sơn trắng.

  Nếu bóng của bạn bị mất ở ngoài khu vực bẫy nước hoặc hoặc ngoài ranh giới của sân (khu vực OB (out of bound)), bạn phải đánh lại bằng một trái bóng khác ở ngay tại vị trí vừa đánh và chịu một gậy phạt, tức là vừa phạt gậy vừa phạt khoảng cách (stroke and distance).

  Bạn có 5 phút để tìm bóng, sau 5 phút bóng của bạn được coi là đã mất.

  Nếu sau khi thực hiện cú đánh bạn thấy bóng của mình có khả năng sẽ bị mất ở ngoài khu vực bẫy nước hoặc rơi vào khu vực OB, bạn nên đánh một quả bóng dự phòng. Bạn cần thông báo đó là bóng dự phòngvà phải đánh trước khi đi tìm quả bóng ban đầu.

  Nếu quả bóng ban đầu bị mất (trừ trường hợp rơi vào bẫy nước và xử lý theo luật bẫy nước) hoặc bị OB, bạn phải tiếp tục chơi với bóng dự phòng và chịu phạt 1 gậy. Nếu bóng ban đầu được tìm thấy trong ranh giới của sân và trong thời gian cho phép là 5 phút, bạn phải đánh bóng ban đầu và không được sử dụng bóng dự phòng nữa.

  [​IMG] ​

  Phần 9: Bóng không đánh được (Luật 28)

  Nếu bóng của bạn rơi vào bẫy nước và bạn không muốn đánh bóng tại vị trí bóng nằm trong bẫy, bạn phải thực hiện theo Luật bẫy nước – Luật bóng không đánh được không áp dụng cho trường hợp này.

  Ngoài ra tại bất cứ vị trí nào trên sân,nếu bạn cho rằng bóng của mình không thể đánh được, bạn có thể chịu phạt 1 gậy và lựa chọn:

  • đánh bóng tại vị trí cuối cùng của cú đánh vừa thực hiện, hoặc
  • thả bóng tại bất kỳ điểm nào phía sauvị trí bóng nằm cuối cùng,nhưng phải trên đường thẳng kéo dài từ cờ đến vị trí bóng nằm cuối đó, hoặc
  • thả bóng trong vòng 2 gậy không gần hơn cờ so với điểm bóng nằm cuối cùng.

  Nếu bóng của bạn nằm trong bẫy cát, bạn vẫn có thể thực hiện theo các quy tắc trên. Tuy nhiên, nếu bạn lựa chọn thả bóng lùi về sau trên đường thẳng kéo dài hoặc trong vòng chiều dài 2 gậy, thì bạn vẫn phải thả bóng trong phạm vi bẫy cát.

  [​IMG] ​


Leave A Reply

Your email address will not be published.